okiMe2.jpg

★隠岐の旅記録   -隠岐の島へ出発- 3分  2000年/8月


隠岐へ出発

隠岐の牛突き

明屋海岸

国分寺

国賀海岸

  okiMe2.jpg

  
1691 0